von Nischwitz Christiana Sophia (I2266)

weiblich - 1732


 

Änderungsvorschlag für: von Nischwitz Christiana Sophia (I2266)